สภาพแวดล้อมในการทำงานยุคใหม่แบบไหนถึงเรียกว่าดี ชีวิตมีความสุข

ปรับสภาพแวดล้อมการทำงานด้วยการจัดออฟฟิศสมัยใหม่

ไลฟ์สไตล์ในการทำงานยุคปัจจุบันที่คนส่วนใหญ่หันมาใช้ชีวิตแบบ New Normal กันมากขึ้น ส่งผลให้หลายๆ คนต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการทำกิจกรรม การเดินทาง หรือการพักผ่อน ตลอดจนการให้ความสำคัญในเรื่องสภาพแวดล้อมในการทำงานมากยิ่งขึ้น ด้วยสาเหตุที่เกิดจากปัจจัยดังกล่าวที่อาจส่งผลต่อสุขภาพกายและใจมากขึ้น ดังนั้น การมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีก็จะช่วยให้คนทำงานยุคใหม่ได้มี Work-Life Balance ที่สมดุลและมีความสุขกับการทำงาน

สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี

สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี

การมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีจะช่วยให้คนทำงานที่ต้องใช้เวลาทำงาน 8-10 ชั่วโมงต่อวัน ได้รู้สึกผ่อนคลายและมีความสุขมากขึ้น ทำให้มีประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มมากขึ้นทั้งด้านสมาธิและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีนั้น ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ดังนี้

• ช่วงเวลางาน

สำหรับช่วงเวลาในการทำงานนั้น ควรคำนึงถึงระยะเวลางานกับเวลาที่ได้พักผ่อนว่าเหมาะสมกันหรือไม่ เพื่อ Work-Life Balance ที่ดีและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างต่อเนื่อง เพราะเมื่อสมองได้รับการพักผ่อนจากอาการเหนื่อยล้าหลังทำงานมาทั้งวันแล้ว จะทำให้คุณเหมือนเป็นคนใหม่ที่มีพลังและพร้อมรับมือกับงานที่จะได้รับมอบหมายในวันพรุ่งนี้ได้ดีอีกด้วย 

• ห้องทำงาน/โต๊ะทำงาน

การสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี อาจเริ่มจากการสร้างบรรยากาศการทำงาน ซึ่งห้องทำงานหรือโต๊ะทำงานล้วนเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงานได้เป็นอย่างดี ด้วยการทำให้ห้องทำงานดูโล่ง ให้ความรู้สึกปลอดโปร่งและผ่อนคลาย รวมถึงโต๊ะทำงานที่เป็นระเบียบเรียบร้อย ดูน่าใช้งาน หรือแม้กระทั่งการตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ ของประดับ และอื่นๆ เพื่อให้บรรยากาศในการทำงานดูมีชีวิตชีวาและมีสีสันมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้คนทำงานเกิดความสร้างสรรค์และมีสมาธิเพิ่มขึ้นอีกด้วย 

• สิทธิพิเศษหรือผลประโยชน์ตอบแทน

เมื่อกล่าวถึงการทำงาน อาจต้องเริ่มมองจากสิทธิพิเศษหรือผลประโยชน์ตอบแทนที่จะได้รับ เพราะว่าในแต่ละบริษัทที่ให้ความสำคัญกับพนักงานหรือองค์กร เช่น การให้สวัสดิการที่ครบถ้วน รวมถึงการส่งเสริมและการสนับสนุนพนักงานในเรื่องต่างๆ เช่น มีสวัสดิการที่พนักงานอยากได้เพิ่มเติม เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการทำงาน มีเป้าหมาย และมีอุดมการณ์ที่มุ่งมั่นและชัดเจน ที่สามารถส่งผลต่อการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีขึ้นได้

• หน้าที่การงาน/บทบาทการทำงาน

บทบาทหรือหน้าที่การทำงานมีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง ด้วยลักษณะงานและรูปแบบการทำงานที่ต้องมีการติดต่อสื่อสารกับคนภายในแผนกหรือภายในองค์กร ดังนั้น การทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งจะช่วยเติมเต็มและเสริมสร้างการมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีภายในองค์กร รวมถึงระหว่างเราและเพื่อนรวมงาน เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและบรรลุเป้าหมายขององค์กร

Work-Life Balance กับการทำงานฉบับคนยุคใหม่

Work-Life Balance กับการทำงานฉบับคนยุคใหม่

ไลฟ์สไตล์การทำงานในปัจจุบันที่คนยุคใหม่มักจะต้องเผชิญกับรูปแบบการทำงานที่รวดเร็ว ฉับไว ตลอดจนการรับมือกับปัญหาต่างๆ ส่งผลให้ขาดสมดุลระหว่างการใช้ชีวิตชีวิตส่วนตัวและการทำงาน หรือที่เรียกว่า Work-Life Balance ซึ่งอาจไม่เป็นผลดีกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมไปถึงเวลาส่วนตัวและส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ ดังนั้น การบริหารเวลาให้มี Work-Life Balance ที่ดี จะช่วยให้ทำงานมีประสิทธิภาพดีขึ้นและมีเวลาพักผ่อนอย่างเหมาะสมมากขึ้นอีกด้วย

เคล็ดลับการบริหาร Work-Life Balance ให้ตรงจุดและมีประสิทธิภาพ

หลายๆ คนอาจไม่แน่ใจว่าควรเริ่มต้นจัดการกับ Work-Life Balance อย่างไรดี เพราะว่าบางคนอาจให้ความสำคัญกับงานมากกว่า ดังนั้น เคล็ดลับการบริหาร Work-Life Balance ที่ช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ตรงจุดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ดีขึ้น มีดังนี้ 

• วางแผนการทำงาน

การวางแผนการทำงานเป็นหลักการพื้นฐานที่สำคัญและมีประโยชน์ต่อการช่วยจัดลำดับความสำคัญของงานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี รวมไปถึงการช่วยในเรื่องการตัดสินใจและป้องกันการลืมว่าในแต่ละวันจะต้องทำงานอะไรบ้าง นอกจากนั้นยังส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานนั้นดีขึ้น แถมยังส่งผลต่อสมดุลการทำงานและเวลาในการใช้ชีวิตส่วนตัวอีกด้วย

• บริหารเวลาให้เหมาะสม

การบริหารเวลาให้เหมาะสม จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น ซึ่งการบริหารดังกล่าวจะต้องเหมาะสมกับปริมาณงานที่ได้รับมอบหมาย ยกตัวอย่างเช่น หากงานที่ได้รับมอบหมายในวันนั้นๆ มีปริมาณมาก ก็อาจต้องมีปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานมากขึ้น เพื่อให้งานนั้นเสร็จตรงตามเวลาที่กำหนด ซึ่งการจัดเวลาพักนั้นจะช่วยให้สมองได้ผ่อนคลายจากการทำงานและลดความเครียดเรื่องงานลงได้ ดังนั้น การบริหารเวลาให้เหมาะสมที่นอกจากจัดเวลาให้ตัวเองได้พักผ่อนแล้ว ยังเป็นการดูแลสุขภาพร่างกายให้พร้อมรับมือกับสภาพแวดล้อมในการทำงานอีกด้วย

• ให้ความสำคัญกับร่างกายและจิตใจ

หากคุณทำงานติดต่อกันเป็นเวลานาน อาจส่งผลให้สมองเกิดความเหนื่อยล้าได้ ดังนั้น การบริหารเวลาให้มี Work-Life Balance จึงสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะสามารถส่งผลต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจได้โดยตรง ซึ่งสามารถดูแลสุขภาพได้ด้วยการออกกำลังกาย ทำกิจกรรมที่ชื่นชอบ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และพักผ่อนอย่างเพียงพอ จะช่วยเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงและพร้อมสำหรับการทำงานและการใช้ชีวิต

แนะนำสถานที่สำหรับสภาพแวดล้อมในการทำงาน

แนะนำสถานที่สำหรับสภาพแวดล้อมในการทำงาน

สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีจะส่งผลให้คนที่ทำงานมีความสุข สุขภาพกายและใจดีอีกด้วย และจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ซึ่งสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานนั้น เป็นตัวช่วยที่เสริมสร้างบรรยากาศให้รู้สึกน่าอยู่และน่าทำงาน ส่งผลให้เรารู้สึกผ่อนคลายและมีสมาธิในการทำงานมากขึ้น โดยในปัจจุบันมีสถานที่สำหรับการทำงานที่มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การทำงานของคนรุ่นใหม่ ดังนี้

• Co-Working Space

สถานที่ให้บริการนั่งทำงาน พร้อมอุปกรณ์เสริมต่างๆ ที่จะอำนวยความสะดวกให้กับการทำงานของคุณ ไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ต โต๊ะทำงาน หรือห้องประชุมที่พร้อมให้บริการ จึงทำให้ Co-Working Space เป็นอีกทางเลือก สำหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนบรรยากาศหรือสภาพแวดล้อมในการทำงาน แต่ยังคงต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเหมือนทำงานที่ออฟฟิศ

• Cafe & Workspace

ถ้าหากคุณรู้สึกเบื่อกับสภาพแวดล้อมในการทำงานแบบเดิมๆ และกำลังมองหาสถานที่ในการทำงานที่ให้บรรยากาศดีๆ ที่มาพร้อมกับการตกแต่งที่สวยงามและมีอาหารกับเครื่องดื่มพร้อมเสิร์ฟอยู่เสมอ Cafe & Workspace อาจเป็นสิ่งที่คุณกำลังตามหาอยู่ ด้วยจุดเด่นของแต่ละสถานที่ ทั้งการตกแต่งภายในร้านที่ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย หรือจะเป็นอาหารที่ช่วยเติมพลังงานให้พร้อมสำหรับการทำงาน ดังนั้น การทำงานที่ Cafe หรือ Workspace จึงทำให้รู้สึกเหมือนได้ทำงานและได้พักผ่อนในเวลาเดียวกัน 

• Outside In Office

Outside in Office เป็นเทรนด์การจัดออฟฟิศสมัยใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของคนทำงานที่เริ่มหันมาใส่ใจในเรื่องของธรรมชาติ จึงทำให้เกิดการจัดออฟฟิศสมัยใหม่ด้วยหลักแนวคิดที่นำธรรมชาติมาไว้ในออฟฟิศ โดยอาศัยการตกแต่งพื้นที่บางส่วนให้เป็นบริเวณพื้นที่สีเขียว เพื่อเพิ่มความร่มรื่น ปลอดโปร่ง รู้สึกสบายตา และดูเป็นธรรมชาติมากขึ้น แถมยังทำให้สภาพแวดล้อมในการทำงานดีขึ้นอีกด้วย

จัดออฟฟิศอย่างไรให้ล้ำ ดูทันสมัย

จัดออฟฟิศอย่างไรให้ล้ำ ดูทันสมัย

นอกจากการออกไปนั่งทำงานนอกสถานที่เพื่อปรับเปลี่ยนบรรยากาศการทำงานแล้ว การจัดออฟฟิศสมัยใหม่ก็เป็นอีกวิธีที่ช่วยให้ออฟฟิศของคุณดูทันสมัย น่าอยู่ และเหมาะกับการทำงานมากขึ้น ซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดในการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมในการทำงาน คือ ห้องทำงานจะต้องประกอบไปด้วยโต๊ะและเก้าอี้ทำงาน ชั้นวางเอกสาร ตลอดจนมุมนั่งเล่นเพื่อให้ผู้ที่นั่งทำงานได้พักผ่อนหย่อนใจและพร้อมในการทำงานต่อไป 

• ห้องทำงาน

สถานที่ที่เป็นศูนย์รวมของเหล่าพนักงานบริษัท คือ ห้องทำงาน เพราะได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการทำงานหรือนั่งพักผ่อนในห้องนี้มากที่สุด โดยห้องทำงานที่ดีนั้นจะต้องสร้างบรรยากาศให้เกิดความรู้สึกน่าอยู่และมีความกว้างขวาง เพื่อให้ดูปลอดโปร่งและทำให้อากาศถ่ายเทสะดวก รวมไปถึงการจัดแสงไฟให้เพียงพอ เพื่อไม่ให้สายตาทำงานหนักจนเกินไปและช่วยให้โฟกัสกับงานได้มากขึ้นอีกด้วย

• โต๊ะและเก้าอี้ทำงาน

เมื่อต้องใช้เวลาไปกับการทำงานทั้งวัน อาจทำให้ร่างกายเกิดความเหนื่อยล้าและรู้สึกปวดเมื่อยได้ ดังนั้น การเลือกโต๊ะและเก้าอี้ทำงานที่เหมาะสมและสามารถรับกับสรีระร่างกาย ที่นอกจากจะช่วยลดอาการเหล่านั้นได้แล้ว ยังสามารถป้องกันอาการออฟฟิศซินโดรมได้อีกด้วย

• ชั้นวางเอกสาร

หลายครั้งที่คุณประสบกับปัญหาสิ่งของเต็มโต๊ะทำงาน หยิบเอกสารไม่สะดวก หรือหาของไม่เจอ ดังนั้น การมีชั้นวางเอกสารจะช่วยให้โต๊ะทำงานเป็นระเบียบเรียบร้อย หยิบเอกสารได้ง่าย หาของสะดวก แถมยังดูสะอาดตา และสามารถส่งผลให้สภาพแวดล้อมในการทำงานดีขึ้นอีกด้วย

• มุมนั่งเล่น

การมีมุมนั่งเล่นในสถานที่ทำงานนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้สภาพแวดล้อมในการทำงานดีขึ้น ถึงแม้ว่าจะมีเวลาพักระหว่างวัน แต่ถ้าหากไม่มีพื้นที่สำหรับผ่อนคลาย ก็เหมือนว่าไม่ได้รับการพักผ่อน ดังนั้น การจัดมุมนั่งเล่นจึงเหมือนกับการสร้างพื้นที่แห่งการพักผ่อน เพื่อให้ทุกคนได้ผ่อนคลายและลดความเครียดจากการทำงาน

สภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน รวมไปถึงความร่วมมือในองค์กรอีกด้วย อย่างเช่นการที่พนักงานช่วยกันรักษาบรรยากาศในที่ทำงาน ไม่อารมณ์ร้ายใส่กัน ไปจนถึงร่วมมือกับฝ่ายบริหารและบุคคลในนโยบายต่าง ๆ เช่นช่วยกันประหยัดไฟในออฟฟิศ หรือทำกิจกรรมใหญ่ๆ มากขึ้น ดังนั้น การรู้จักใช้หลักการบริหารงานและเวลาให้เหมาะสม รวมถึงการออกไปทำงานนอกสถานที่และการจัดออฟฟิศสมัยใหม่ เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานเหมาะกับการทำงานและการพักผ่อนมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ทุกคนนั้นมีความสุขในการทำงานและการใช้ชีวิตในทุกๆ วันอีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

29 พฤษภาคม 2567
29 พฤษภาคม 2567
29 พฤษภาคม 2567
19 เมษายน 2567
19 เมษายน 2567
19 เมษายน 2567

เรายินดีอย่างยิ่งที่ได้แบ่งปันข้อมูลดี ๆ ให้กับคุณ

หากคุณต้องการ เช่าออฟฟิศ สามารถติดต่อเราได้เลย